Novinky

29.10.2010 17:25
  Agentúra pre geotermálnu energetiku (AGEO) pripravuje Zahájenie činnosti technologickej platformy geoEnergia. Medzi pozvanými hosťami sú osobnosti z výskumnej, súkromnej a štátnej sféry. Jednotlivé príspevky budú monitorovať minulé a súčasné aktivity v rámci výskumu, vývoja a využívania geotermálnej energie na Slovensku. Budú sa prioritne zameriavať na vzájomnú spoluprácu výskumných subjektov, univerzít, priemyslu a malých a stredných podnikov. Samostatnou kapitolou programu bude predstavenie možností podpory zo strany štátnej správy. Ako miesto konania bolo určená kongresová sála Westend Tower v Bratislave dňa 10.11.2010 o 9:00. Súčasťou zahájenia činnosti...
23.08.2010 15:41
  S potešením oznamujeme, že združenie Agentúra pre geotermálnu energetiku AGEO sa od 1.8.2010 presťahovala do nových priestorov do budovy Westend na Patrónke v Bratislave. Blízkosť priestorov k Slovenskej akadémii vied a Slovenskej technickej univerzite nám poskytuje efektívnejšie podmienky pre spoluprácu. Nové priestory odzrkadľujú novú kvalitu pre ďalší rast združenia a jeho členov, združenie tým získalo potenciál ďalšieho rozvoja. Nové kontakty sú uvedené tu na stránke združenia.
24.06.2010 14:32
Agentúra pre geotermálnu energetiku (AGEO) úspešne zorganizovala 24.6.2010 Pracovné stretnutie k vytvoreniu národnej technologickej platformy geoEnergia. Jednotlivé príspevky monitorovali minulé a súčasné aktivity v rámci využívania geotermálnej energie, ale najmä sa zamerali na jej budúcnosť a vzájomnú spoluprácu subjektov priemyslu, univerzít, akadémie a malých a stredných podnikov. Predstavitelia štátnej správy z Ministerstiev hospodárstva a z Ministerstva školstva aktivitu budovania technologickej platformy podporili a poskytli svoje pohľady na iniciatívu, kde je pozícia štátnych orgánov vítaná a najmä v prvých rokoch nezastupiteľná.   Miesto konania stretnutia bolo kongresové...
20.05.2010 15:30
  V súvislosti s prípravou slovenskej geotermálnej platformy geoEnergia organizujeme pracovný workshop zástupcov výskumu, vývoja, priemyslu a štátnej správy, kde bude odprezentovaný spoločný koncept štruktúry, cieľov a prínosov novovznikajúcej platformy. Hlavným cieľom podujatia je zmapovať záujmy a možnosti jednotlivých zapojených subjektov a nájdenie najoptimálnejšieho variantu fungovania platformy geoEnergia pre jej členov. Termín stretnutia je 24.júna 2010 o 13:00 v kongresovom centre Technopol v Bratislave, kongresová sála č.3.
10.05.2010 10:03
Agentúra pre geotermálnu energetiku AGEO sa stala plnoprávnym členom Európskej technologickej platformy European Technology Platform on Renewable Heating & Cooling (ETP-RHC). Naše aktivity budú prioritne v rámci sekcie Geothermal Technology Panel, ktorej pracovné skupiny Deep geothermal a Non technical issues sú pre AGEO prioritné.
05.12.2009 12:19
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. Pre geotermálnu energetiku je veľmi dôležité dostať sa do povedomia odbornej aj laickej verejnosti tak, aby obrovské celospoločenské výhody tohto obnoviteľného zdroja energie našli čo najširšie uplatnenie.
<< 1 | 2 | 3

Kontakt

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika
+421 (2) 20920100 geoenergia@ageo.sk